Opłaty

Podatek od czynności cywilnoprawnych i podatek od spadków i darowizn

Notariusz jest płatnikiem wyżej wskazanych podatków to znaczy pobiera od stron czynności notarialnych, objętych Aktem notarialnym kwoty tych podatków i odprowadza je na rzecz Skarbu Państwa.

Notariusz obowiązany jest uzależnić sporządzenie Aktu notarialnego od uprzedniego uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych lub podatku od spadków i darowizn

Opłaty sądowe

Jeżeli wniosek o wpis w księdze wieczystej podlega opłacie sądowej Notariusz pobiera od wnioskodawcy stosowną opłatę i przekazuje je na rachunek właściwego sądu rejonowego.

Notariusz obowiązany jest uzależnić sporządzenie Aktu notarialnego od uprzedniego uiszczenia opłaty sądowej.

Taksa notarialna

Notariuszowi za dokonanie czynności notarialnej przysługuje wynagrodzenie określone na podstawie umowy ze stronami czynności nie wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności. Wysokość wynagrodzenia jest określona w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z dnia 29 czerwca 2004 r.) ze zm.

Notariusz jest podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT), a zatem taksa notarialna podlega powiększeniu o ten podatek w stawce 23%.


W celu określenia dokładnych kosztów prosimy o bezpośredni kontakt (telefoniczny lub mailowy) z sekretariatem Kancelarii.