Czynności notarialne

Dokumenty


Przed dokonaniem czynności notarialnej strony winny dostarczyć notariuszowi oryginały dokumentów niezbędnych do jej sporządzenia, a także udzielić wszelkich informacji mających znaczenie dla dokonania czynności.

Lista wymaganych dokumentów zostanie ustalona indywidualnie po zapoznaniu się z konkretną sprawą. W celu ich określenia prosimy Państwa o kontakt z Kancelarią.

Czynności


Notariusz dokonuje następujących czynności:

 • sporządza akty notarialne (w tym umowy przedwstępne sprzedaży, umowy sprzedaży nieruchomości (lokali stanowiących odrębne nieruchomości, nieruchomości gruntowych), spółdzielczych własnościowych praw do lokali, prawa użytkowania wieczystego, oświadczenia o ustanowieniu tytułów egzekucyjnych, w tym z najmu okazjonalnego, umowy darowizny, umowy zamiany, umowy deweloperskie, umowy zobowiązujące sprzedaży, umowy sprzedaży/przeniesienia własności w wykonaniu umów deweloperskich lub umów zobowiązujących sprzedaży, umowy o dożywocie, dział spadku, zniesienie współwłasności, podział majątku wspólnego, umowy majątkowe małżeńskie, umowy spółek, oświadczenia o ustanowieniu hipoteki, służebności, testamenty, umowy pożyczki, pełnomocnictwa, oświadczenia o odrzuceniu/przyjęciu spadku, oświadczenia o objęciu udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością);
 • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
 • podejmuje czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego;
 • podejmuje czynności związane z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej;
 • sporządza poświadczenia (podpisów, w tym pod umowami zbycia przedsiębiorstwa czy zbycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, pozostawania przy życiu lub w określonym miejscu, poświadczenie zgodności odpisu z okazanym dokumentem);
 • spisuje protokoły (zgromadzeń wspólników spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, walnych zgromadzeń spółek akcyjnych, zgromadzeń wspólników spółek osobowych, protokoły z zebrań wspólnot mieszkaniowych, protokoły z wglądu na stronę internetową, z treści SMS-a);
 • sporządza protesty weksli i czeków;
 • przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
 • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
 • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
 • składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej;
 • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.